Change starts with YOU!

KONKURS

Organizata Aktivistëve REFORMA shpallë konkursin për
Shkollën për të drejtat e njeriut dhe aktivizmit qytetar
– për të rinjtë nga Presheva dhe Bujanoci –


Programi “Shkolla për të drejtat e njeriut dhe aktivizmit qytetar” për të rinjtë nga Presheva e Bujanoci përbëhet nga kombinimi i ligjeratave, punës interaktive të punëtorive dhe shfaqjeve të filmave të përcjellura me diskutime rreth tyre. Ligjeratat do të realizohen gjatë 5 muajve.


Të drejtë pjesëmarrje kanë të gjithë kandidatët që kanë 16 vjet ose më shumë. Përparësi kanë ata që tregojnë interesimit më të madh për të drejtat e njeriut, aktivizmit qytetar dhe shoqëror, si dhe kandidatët/et të cilët tregojnë gatishmërinë për t’i kontribuar luftës për të drejtat e secilit. Shkolla për të drejtat e njeriut dhe aktivizmit qytetar do të përfshijë maksimalisht 15 pjesmarrës/se.


“Shkolla për të drejtat e njeriut dhe aktivizmit qytetar” ka për qëllim rritjen e aktivizmit qytetar dhe krijimin e rrjetit të aktivistëve të të drejtave të njeriut. Programi synon forcimin e potencialit të aktivizmit, përcjelljen dhe raportimin e shkeljeve të drejtave të njeriut në Preshevë e Bujanoc, si dhe rritjen e vetëdijësimit të publikut rreth dëmeve të paragjykimeve, stereotipeve dhe diskriminimit. Me pjesëmarrësit/et e përzgjedhur do të punojnë ligjerues të shkëlqyeshëm nga fusha dhe me ekspertiza të ndryshme nga rajoni.


Harxhimet për ligjeratat dhe aktivitetet e ndërlidhura me “Shkollën për të drejtat e njeriut dhe aktivizmit qytetar”, i mbulon organizata REFORMA përmes projektit “Zhvillimi i aktivizmit në fushën e të drejtave të njeriut në Luginën e Preshevës“, i cili realizohet me përkrahjen e Delegacionit të Unionit Evropian në Republikën e Serbisë në kuadër të programit “Të solidarizuar për të drejtat e të gjithve-përkrahje për mbrojtësit lokal të të drejtave të njeriut 2021/2022” që realizohet nga Komiteti i juristëve për të drejtat e njeriut – YUCOM.


Informacionet e detajizuara rreth programit të Shkollës do të i dërgohen pjesëmarrësve të cilët do të përzgjidhen përmes selektimit në bazë të vlerësimit të aplikacionit.


Të interesuarit munden të aplikojnë duke dërguar formularion aplikues në email adresën apply@reformohu.org me titullin “Për Shkollën për të drejtat e njeriut dhe aktivizmit qytetar” më së voni deri më 29.01.2022 në ora 23:59. Aplikacionet e dërguara pas kësaj kohe nuk do të merren në shqyrtim.

Shkarko formularin

Organizacija Aktivista REFORMA raspisuje konkurs za
Školu ljudskih prava i građanskog aktivizma
– za mlade iz Preševa i Bujanovca –


Program “Škole za ljudska prava i građanskog aktivizma” za mlade iz Preševa i Bujanovca čini kombinacija predavanja, interaktivnog rada kroz radionice i simulacije, kao i projekcije filmova uz prateće diskusije. Nastava se izvodi tokom 5 meseci.


Pravo učešća imaju kandidati sa navršenih 16 godina života i stariji. Pednosti će imati oni koji pokazuju visok stepen interesovanja za teme ljudskih prava, građanskog i društvenog aktivizma, kao i kandidati/kinje koji iskazuju želju da doprinesu borbi za prava svakoga. Škola ljudskih prava i građanskog aktivizma okupiće najviše 15 učesnika/ica.


Škola ljudskih prava i građanskog aktivizma je posvećena povećanju građanskog aktivizma i stvaranje mreže aktivista/kinja ljudskih prava. Program je usmeren ka osnaživanju potencijala aktivizma, nagledanje i izveštavanje o slučajevima kršenja ljudskih prava u Preševu i Bujanovcu, ali i jačanju svesti opšte javnosti o štetnosti predrasuda, stereotipa i  diskriminacije. Sa odabranim učesnicima/cama radiće ugledni predavači iz različitih društvenih sfera i sa različitim ekspertizama.


Troškove organizacije nastave i drugih aktivnosti vezanih za program Škole ljudskih prava i građanskog aktivizma snosi udruženje REFORMA kao deo projekta „Razvoj aktivizma u oblasti ljudskih prava u Preševskoj dolini“, koji se realizuje uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji u okviru programa „Solidarno za prava svih – podrška braniteljima ljudskih prava u lokalnim sredinama 2021/2022“ koji sprovodi Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM.


Detaljne informacije o  programu Škole dobiće kandidati/kinje koji budu pozvani na Školu nakon procesa selekcije, a na osnovu procene prijava.


Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti slanjem popunjenog prijavnog formulara na adresu apply@reformohu.org, sa naznakom „Za Školu ljudskih prava i građanskog aktivizma“, najkasnije do 29. januara 2021. do 23.59h. Prijave poslate nakon ovog roka neće biti razmatrane.

Preuzmi aplikaicju