FAQJA ËSHTË NË PROÇES  TË REDIZAJNIMIT!

Organizata Aktivistëve REFORMA në vazhdën e realizimit të projekteve aktuale në kuadër të programit për aktivizimin e të rinjve, është në kërkim të një kordinatori ose kordinatore.

Me këtë rast inkurajohen të aplikojnë të gjithë të interesuarit, të cilët do të punojnë në mobilizimin e të rinjëve, koordinimin dhe bashkëpunimin me ekipin e projektit, organizimin dhe koordinimin e trajnimeve dhe ngjarjeve të tjera, mbështetjen për procesin e menaxhimit dhe monitorimin e programit.

Përshkrimi i punës:
 • Mobilizimi i të rinjëve për të siguruar pjesëmarrjen e tyre në aktivitetet e projektit;
 • Komunikimi me grupet e interesit dhe pjesmarrësve në program;
 • Organizimi i takimeve të nevojshme për të realizuar aktivitetet e parashikuara;
 • Raportimi i rregullt për aktivitetet e kryera;
Ju jeni një kandidat I mundshëm për ne nëse:
 • Keni përvojë në mobilizimin e komunitetit, duke përfshirë punën me të rinj;
 • Zotëroni aftësi komunikimi dhe negociimi me autoritetet lokale dhe organizatat lokale të shoqërisë civile, përfshirë aftësinë për të shpjeguar dhe paraqitur informacione komplekse;
 • Keni aftësinë për të planifikuar punën tuaj dhe për të menaxhuar përparësitë e kundërta;
 • Zotëroni aftësi ndërpersonale dhe aftësinë për të vendosur dhe mbajtur marrëdhënie efektive të punës me njerëzit në një mjedis multikulturor, multietnik me ndjeshmëri dhe respekt për diversitetin;
 • Flisni mirë gjuhën angleze;

Nëse jeni të interesuar për këtë pozicion dhe plotësoni kushtet e mësipërme, ju ftojmë të dërgoni CV tuaj dhe letrën tuaj të përcjelljes, jo më shumë se një faqe, në e-mail adresën jobs@reformohu.org.

Afati i fundit për aplikim është 15 korrik 2021, në ora 23:00.

Do të kontaktohen vetëm kandidatët që hyjnë në rrethin e ngushtë.

Organizacija  Aktivista REFORMA u nastavku realizacije aktuelnih projekata u okviru programa za aktivizam mladih, u potrazi je za koordinatorom.

U ovom slučaju, podstiču se sve zainteresovane strane da se prijave, koje će raditi na mobilizaciji mladih, koordinaciji i saradnji sa projektnim timom, organizovanje i koordiniranje obuka i drugih događaja, podrška za upravljanje i nadgledanje programa.

Opis posla:
 • Mobilizacija mladih radi obezbeđivanja njihovog učešća u projektnim aktivnostima;
 • Komunikacija sa zainteresovanim stranama i učesnicima programa;
 • Organizacija potrebnih sastanaka radi realizacije predviđenih aktivnosti;
 • Redovni izveštaj o izvršenim aktivnostima;
Vi ste naš potencijalni kandidat, ukoliko:
 • Imate iskustva u mobilizaciji zajednice, obuhvatajući rad sa mladima;
 • Vladate komunikacionim veštinama u pregovaranju sa lokalnim vlastima i lokalnim organizacijama civilnog društva, uključujući sposobnost objašnjavanja i predstavljanja složenih pitanja;
 •  Imate sposobnost da isplanirate svoj rad i upravljate suprotnim prioritetima;
 • Vladate međuljudskim sposobnostima i imate sposobnost uspostavljanja i održavanja efikasnih radnih odnosa sa ljudima u multikulturalnom i multietničkom okruženju sa osetljivošću i poštovanjem različitosti;
 • Dobro govorite engleski jezik;

Ako ste zainteresovani za ovu poziciju i ispunjavate gore navedene uslove, pozivamo vas da pošaljete svoj CV i motivaciono pismo, ne vise od jedne stranice na  jobs@reformohu.org.

Poslednji rok za prijavu je 15. jul 2021. godine u 23.00.

Biće kontaktirani samo oni kandidati koji uđu u uži izbor.